Termat dhe Kushtet e Përdorimit

Duke përdorur Librat.al, ju bini dakord me këto kushte. Ju lutemi lexojini ato me kujdes. Ju lutem referojuni Politikave tona të Privatësisë, të cilat ju drejtojnë në përdorimin e Librat.al si dhe ndihmojnë të kuptoni praktikat tona.

KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE

Kur përdorni Librat.al, ose dërgoni e-mail, mesazhe me tekst apo komunikime të tjera nga desktopi juaj ose pajisje të lëvizshme, ju komunikoni me ne në mënyrë elektronike. Ju pranoni të komunikoni me ne në mënyrë elektronike. Ne do të komunikojmë me ju në mënyra të ndryshme, të tilla si e-mail, tekst, në app njoftimet shtyrje, ose duke postuar njoftime dhe mesazhe për këtë qëllim. Ju pranoni që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, dhënia e informacioneve, si dhe komunikimet e tjera që ne ofrojmë në mënyrë elektronike janë në përputhje me çdo kërkesë ligjore që këto komunikime të jenë në formë të shkruar.

E DREJTA E AUTORIT (COPYRIGHT)

Të gjitha përmbajtjet e përfshira në/ose të disponueshme përmes Librat.al, të tilla si tekste, grafikë, logo, butonët e ikonave, imazhe, audio, clips, shkarkime digjitale, përpilimet e të dhënave, dhe software janë pronë e Librat.al ose furnizuesve të tij të cilët janë të mbrojtur nga ligjet shqiptare dhe ndërkombëtarë të së drejtës së autorit. Përmbledhja e të gjitha përmbajtjeve të përfshira në ose të disponueshme përmes Librat.al është pronë ekskluzive e Librat.al dhe mbrohet nga ligjet shqiptare dhe ato ndërkombëtare të së drejtës së autorit.

LICENCA DHE E DREJTA E HYRJES

Pajtimi juaj me këto Kushte të Përdorimit dhe pagesa juaj e çdo kostoje të aplikueshme tek Librat.al ose e ofruesve të saj të përmbajtjes, ju jep të drejtë hyrjeje të limituar, jo-ekskluzive, jo të transferueshme. Kjo ju jep një licensë jo për ta nënlicensuar dhe lejon përdorimin e mallrave vetëm për arsye personale dhe jo komerciale. Kjo licensë nuk përfshin asnjë rishitje ose përdorimin komercial të çfarëdo produkti të blerë; mbledhjen dhe përdorimin e asnjë produkti të listuar, përshkrimet, ose çmimet ; nuk lejon asnjë përdorim që rrjedh nga Librat.al ose të përmbajtjeve të saj ; asnjë shkarkim, kopjim, ose përdorime të tjera të informacionit të llogarisë në përfitim të ndonjë pale të tretë ; si dhe asnjë heqje të të dhënave, robotëve ose mbledhjen engjashme të të dhënave.

Të gjitha të drejtat që nuk jepen shprehimisht në këto Kushte Përdorimi apo Kushte Shërbimi janë të rezervuara dhe mbahen nga Librat.al ose licensuesit e saj, furnizuesit, botuesit, apo ofrues të tjerë të përmbajtjes. Asnjë shërbim i Librat.al, as ndonjë pjesë e portalit Librat.al nuk mund të riprodhohet, kopjohet, shitet, rishitet, vizitohet, ose shfrytëzohet për qëllime komerciale pa marrë pëlqimin me shkrim të Librat.al.

Ju nuk mund të strukturoni ose të fusni ndonjë markë tregtare, logo, ose informacione të tjera të pronarit (duke përfshirë imazhe, tekste, dizain faqesh apo forma të tjera ) të Librat.al pa shprehur me shkrim pëlqimin.

Ju nuk mund të përdorni asnjë " tekst të fshehur" duke shfrytëzuar emrin ose markën tregtare të Librat.al pa e marrë me shkrim pëlqimin e Librat.al. Ju nuk mund të keqpërdorni Librat.al.Ju mund të përdorni Librat.al vetëm siç e lejon ligji. Licensat e dhëna nga Librat.al ndërpriten në rast se nuk përputhen me këto Kushte Përdorimi apo me Kushtet e Shërbimit.

LLOGARIA JUAJ

Në qoftë se ju përdorni Librat.al, ju jeni vetë përgjegjës për ruajtjen e fshehtësisë së llogarisë suaj dhe fjalëkalimit si dhe për kufizimin e hyrjes në kompjuterin tuaj. Duke përdorur këtë llogari ju bini dakord për të pranuar përgjegjësinë për të gjitha aktivitetet që ndodhin në llogarinë tuaj, ose fjalëkalimin. Librat.al shet produkte për fëmijët, por i shet ato tek të rriturit, të cilët mund të blejnë me kartë krediti ose me mënyrë tjetër pagese të lejuar. Nëse jeni nën 18 vjeç, ju mund të përdorni Librat.al vetëm me përfshirjen e një prindi ose kujdestari. Librat.al rezervon të drejtën të refuzojë shërbimin, të ndërpresë llogarinë, fshijë ose modifikojë përmbajtjen, ose të anulojë urdhrat sipas gjykimit të saj.

VLERËSIME, KOMENTE, KOMUNIKIME DHE PËRMBAJTJE TË TJERA

Vizitorët mund të postojnë vlerësime, komente, foto, video dhe përmbajtje të tjera. Mund të dërgojnë kartolina elektronike dhe komunikime të tjera dhe të paraqesin sugjerime, ide, komente, pyetje, apo informacione të tjera për sa kohë që përmbajtja e tyre nuk është e paligjshme, e pahijshme, kërcënuese, shpifëse, pushtuese e intimitetit, shkelje e të drejtave të pronësisë intelektuale (duke përfshirë të drejtat publicitare), ose e dëmshme apo e pakëndshme për palët e treta, dhe nuk përbëhet nga/ose përmban viruse software, fushata politike, joshje komerciale, transmetime masive, apo ndonjë formë "spami" apo mesazhe të pakërkuara komerciale elektronike.

Ju nuk mund të përdorni një adresë të rreme e-mail, të hiqeni sikur jeni një person apo subjekt tjetër, ose të keqinformoni për origjinën e një karte apo përmbajtje të tjera. Librat.al ruan të drejtën (por jo detyrimin) të fshijë apo editojë përmbajtje të tilla, por nuk shqyrton rregullisht përmbajtjen e postuar. Nëse ju postoni përmbajtje, ose paraqisni materiale, ju i jepni Librat.al një të drejtë jo-ekskluzive, royalty-free, të përhershme, të pakthyeshme, për të përdorur, riprodhuar, modifikuar, përshtatur, publikuar, përkthyer, krijuar vepra të rrjedhura nga puna, shpërndarë, dhe shfaqur përmbajtje të tilla në të gjithë botën dhe në çdo media. Kjo është e vlefshme nëse nuk është rënë dakort ndryshe. Ju i jepni Librat.al dhe të nën-licensuarve të saj të drejtën të përdorin emrin që ju paraqisni në lidhje me këto përmbajtje. Ju përfaqësoni dhe garantoni që ju vetë zotëroni ose kontrolloni të gjitha të drejtat e përmbajtjes që ju postoni; që përmbajtja është e saktë; që përdorimi i përmbajtjes nuk shkel këtë politikë dhe nuk do të shkaktojë dëmtim të ndonjë personi apo subjekti; dhe se ju siguroni Librat.al për të gjitha pretendimet që rrjedhin nga përmbajtjet e postuara. Librat.al ka të drejtë, por jo detyrimin, për të monitoruar dhe edituar apo fshirë çdo aktivitet apo përmbajtje. Librat.al nuk merr asnjë përgjegjësi për çdo përmbajtje të vënë nga ju ose nga ndonjë palë e tretë.

RREZIKU I HUMBJES

Të gjitha sendet e blera nga Librat.al janë bërë në bazë të një kontrate dërgese. Për çdo humbje nga ana e klientit do të bëhet dëmshpërblimi në bazë të “Rregullores së Shërbimit Bazë Postar të Republikës së Shqipërisë”.

KTHIMET DHE RIMBURSIMET

Nëqoftëse libri I marrë nuk përputhet me të dhënat e portalit atëherë libri duhet të kthehet në adresën e caktuar në portal. Librat.al nuk merr pronësinë për artikujt e kthyer derisa ato të arrijnë në qendrën tone të ekzekutimit. Pagesa e bërë nga ana e porositësit së bashku me shpenzimet e transportit për kthimin e librit do të rimbursohen. Sipas gjykimit tonë, një rimbursim mund të bëhet pa kërkuar një kthim. Edhe në qoftë se libri është i dëmtuar ose nuk merret nga porositësi ky libër do të ridërgohet ose rimbursohet sipas dëshirës së porositësit.
Në rastet kur është ndryshuar adresa e mbërritjes se porosise dhe mënyra e kontaktimit te marrësit, apo jane bere gabime ne shkrimin e tyre nga ana e vete marrësit, portali do të paguajë vetëm  vlerën e librave kur ato kthehen në adresën e portalit. Shpenzimet e transportit për dërgim dhe kthim do të paguhen nga porositësi.

TARIFA DOGANORE

Në rastet kur porositesi i librave eshte jashtë Shqipërisë, portali ynë nuk përgjigjet për tarifat doganore apo taksat që aplikohen nga shteti ku dërgohet porosia.Pagesat në lidhje me to do të kryhen nga ana e porositësit.

PËRSHKRIMET E PRODUKTIT

Librat.al përpiqet të jetë sa më saktë që të mundet. Megjithatë, Librat.al nuk garanton që përshkrimet e produkteve apo përmbajtje të tjera të Librat.al është i saktë, i plotë, i besueshëm, aktual ose pa gabime. Nëse një produkt i ofruar nga vetë Librat.al nuk është përshkruar siç ai është në realitet, mjeti juaj i vetëm është që ta ktheni atë në gjendje të papërdorur

ÇMIMI

"Lista e çmimeve" sugjeron çmimin me pakicë të një produkti, siç parashikohet nga një prodhues, furnizues, ose shitës. Ne kontrollojmë rregullisht Listën e Çmimeve kundrejt çmimeve të gjetura kohët e fundit në Librat.al dhe shitësit e tjerë. Disa produkte mund të kenë të shfaqur një "Ishte Çmim" që përcaktohet duke përdorur historinë e kohëve të fundit të çmimit të produktit në Librat.al. Në lidhje me artikujt e shitur nga Librat.al, ne nuk mund të konfirmojmë çmimin e një artikulli deri sa ju ta porosisni atë. Pavarësisht nga përpjekjet tona maksimale, një numër i vogël artikujsh në katalogun tonë mund të mbajnë çmimë jo të saktë. Në qoftë se çmimi i saktë i një artikulli të shitur nga Librat.al është më i lartë se çmimi ynë i deklaruar, ne do t’ju kontaktojmë përpara se ta dërgojmë artikullin ose do të anulojmë porosinë tuaj dhe do t'ju njoftojmë për këtë anulim. Tregtarët e tjerë mund të ndjekin politika të ndryshme në rastet kur çmimi i deklaruar i një artikull nuk është i saktë.

Në përgjithësi ne nuk e ngarkojmë kartën tuaj të kreditit derisa porosia juaj ka hyrë në procesin e dërgimit, ose për produkte dixhitale, derisa ne të kemi vënë në dispozicionin tuaj produktin dixhital.

KUSHTET E SOFTWARE-it LIBRAT.AL

Përveç këtyre Kushteve të Përdorimit, termat që gjenden këtu zbatohen në çdo software (duke përfshirë çdo përditësim apo përmirësim të dokumenteve të tjera përkatëse) që ne vëmë në dispozicionin tuaj herë pas here në lidhje me përdorimin e Librat.al.

PUNË TË TJERA

Palët e tjera, përvec dyqaneve që operojnë me Librat.al, ofrojnë shërbime, ose shesin linja prodhimi përmes portalit Librat.al. Përveç kësaj, ne sigurojmë lidhje për faqet e kompanive filiale dhe bizneseve të tjera. Ne nuk jemi përgjegjës për shqyrtimin dhe vlerësimin dhe nuk garantojmë përmbajtjen e faqeve të internetit të asnjë prej këtyre bizneseve apo individëve. Librat.al nuk ka asnjë përgjegjësi ose detyrim për veprimet, produktet, dhe përmbajtjen e të gjitha këtyre dhe të çdo palë tjetër të tretë. Ju duhet të shqyrtoni me kujdes deklaratat e tyre të privatësisë dhe kushtet e tjera të përdorimit.

LIGJI NË FUQI

Këto Kushte dhe Rregulla drejtohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe çdo mospajtim do të zgjidhet nga Gjykata e Rrethit Tiranë.

POLITIKAT E FAQES, MODIFIKIMET, PJESËSHMËRIA

Ne kemi të drejtë në çdo kohë të bëjmë ndryshime në faqen tonë, politikat, Kushtet e Shërbimit, dhe Kushtet e Përdorimit. Në qoftë se ndonjë nga këto kushtet do të shpallet i pavlefshëm, ose për ndonjë arsye i pazbatueshëm, ky kusht do të cilësohet i pjesshëm dhe nuk cenon vlefshmërinë dhe ekzekutimin e kushteve të mbetura.

NJOFTIMI DHE PROCEDURA PËR NGRITJEN E PRETENDIMEVE PËR SHKELJE TË SË DREJTËS SË AUTORIT

Nëse besoni që puna juaj është kopjuar dhe përbën shkelje të të drejtave të autorit, ju lutemi paraqisni ankesën tuaj duke përdorur formularin online. Ne do të përpiqemi t’ju përgjigjemi sa më shpejt që të jetë e mundur për shqetësimet që lidhen me shkeljen e dyshuar të së drejtës së pronarëve.

Nëse preferoni të raportoni me shkrim, ju lutemi na jepni informacionin si më poshtë:

 • nënshkrimin fizik të personit të autorizuar që të veprojë në emër të autorit interesi i të cilit është shkelur;
 • një përshkrim të veprës që pretendojnë se i është shkelur e drejta;
 • përshkrimin se ku ndodhet materiali në faqen e internetit, i cili pretendohet që i është shkelur e drejta;
 • Adresa juaj, numrin e telefonit dhe adresa e e-mailit;
 • Një deklaratë se ju keni një besim se kontestimi i rastit nuk është autorizuar nga pronari i të drejtave autoriale, agjenti i saj, apo ligjit;
 • Një deklaratë nga ju, se informacioni i mësipërm në njoftimin tuaj është i saktë dhe se ju jeni pronari i të drejtës së autorit ose i autorizuari për të vepruar në emër të të drejtave të autorit.
 • Gjuha e përdorur është shqip ose anglisht.
Ju lutem klikoni këtu për të paraqitur ankesën tuaj.
KUSHTE SHTESË TË SOFTWARE
 1. Përdorimi i portalit Librat.al. Ju mund të përdorni portalin Librat.al vetëm për qëllime siç parashikohet nga Librat.al, dhe siç lejohet nga Kushtet e Përdorimit, Kushteve e këtyre Software-ve dhe çdo kusht tjetër shërbimi. Ju nuk mund të përfshini ndonjë pjesë të portalit Librat.al në programet tuaja ose të përdorni ndonjë pjesë të tij në kombinim me programet tuaja, nuk mund ta transferoni atë për përdorim në një shërbim tjetër, ose ta shisni, jepni me qera, hua, kredi, ta shpërndani apo jepni me nën-licensë. Ju nuk mund të përdorni portalin Librat.al për ndonjë qëllim të paligjshëm. Në rast të kundërt, në çdo kohë ne mund të pushojmë së ofruari shërbimin në portalin Librat.al dhe mund t’ju heqim të drejtën për të përdorur portalin Librat.al. Të drejtat tuaja për të përdorur portalin Librat.al automatikisht do të përfundojnë pa njoftim nga ne nëse nuk janë në përputhje me ndonjë prej këtyre Kushteve të Software, Kushtet e Përdorimit ose çfarëdo kushti tjetër shërbimi. Termat shtesë të palës së tretë, që janë të identifikuara në mënyrë specifikë në dokumentacionin përkatës, do të drejtojnë përdorimin e programeve të tilla në rast konflikti me Kushtet e Përdorimit. Të gjithë software-t që përdoren në shërbimet e Librat.al janë pronë e Librat.al ose e furnizuesve të tij të software-ve dhe mbrohen nga Republika e Shqipërisë dhe ligjet ndërkombëtare të së drejtës së autorit.
 2. Përdorimi i shërbimeve të palëve të treta. Kur përdorni Librat.al, ju gjithashtu mund të jeni duke përdorur shërbimet e një ose më shumë palëve të treta, të tilla si wireless ose një ofrues platforme celulare. Përdorimi i këtyre shërbimeve nga palët e treta mund të jenë subjekt i politikave të veçanta, kushteve të përdorimit, dhe tarifat e palëve të treta.
 3. Nuk lejohet Reverse Engineering Ju nuk mund, dhe nuk duhet të nxisni, të ndihmoni ose autorizoni ndonjë person tjetër të kopjojë, modifikojë, çmontojë, ose prekë portalin Librat.al, qoftë në tërësinë e tij apo pjesërisht, ose të krijojë vepra që rrjedhin nga portali Librat.al.
 4. Përditësimi. Për të mbajtur portalin Librat.al të përditësuar, ne mund të ofrojmë përditësimet automatike ose manuale në çdo kohë dhe pa ju njoftuar.
ADRESA JONË

Rr. Brigada VIII, Nd. 23 H. 21, Njësia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019 , Tiranë, Shqipëri

Tel.: +355 4 2271550
Cel.: +355 69 8214092
Fax.: +355 4 2271749
E-mail: info@librat.al
Website: www.librat.al

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania