titleToAlt
Libri “Pronësia Intelektuale”, botimi i 6 të i ripunuar, viti 2019, i Dr. Fatos DEGA, jep në mënyrë kompakte e koherente një paraqitje sistematike të njohurive themelore të nevojshme për t’u orientuar në botën e madhe të Pronësisë Intelektuale. Në të vihet në dukje roli i jashtëzakonshëm i krijimtarisë intelektuale në formimin e kapitalit intelektual në ekonominë e sotme të dijes dhe në ekonomitë industriale që shkojnë drejt saj si dhe rëndësia e madhe e mbrojtjes së kësaj krijimtarie nëpërmjet ligjeve të pronësisë intelektuale. Theksohet se krijimtaria intelektuale shprehet nëpërmjet veprave intelektuale që janë objekte abstrakte të identifikueshme dhe se të drejtat e pronësisë intelektuale zbatohen mbi krijimtarinë intelektuale në vetvete si objekt abstrakt dhe jo mbi objektet fizike, në të cilat trupëzohet/fiksohet ajo. Tregohet kujdes për shpjegimin e rëndësisë që ka njohja e formave dhe e instrumenteve ligjore që mund të përdoren për mbrojtjen e pronësisë intelektuale, e institucioneve vendase dhe ndërkombëtare që i administrojnë këto instrumente dhe e mekanizmave të detyrimit të zbatimit të të drejtave të pronësisë intelektuale sipas ligjeve të vendit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Jepet spektri i gjerë i formave të mbrojtjes së objekteve të pronësisë intelektuale, si i atyre që mbrohen nga “E drejta e autorit dhe të drejtat e lidhura me të”, ashtu edhe i atyre që mbrohen nga “Pronësia Industriale”, dy degët e mëdha të Pronësisë Intelektuale. Theksohet rëndësia që ka mbrojtja e objekteve të krijimtarisë intelektuale në sferat e industrisë, shkencës, letërsisë dhe arteve, përmes regjistrimit të tyre në bazë të ligjeve të pronësisë intelektuale si dhe shpjegohen kushtet që duhet të plotësojnë për regjistrim objektet e krijimtarisë intelektuale, si ato që mbrohen nga “E drejta e autorit dhe të drejtat e lidhura me të” (si veprat letrare, artistike e shkencore), ashtu edhe ato që mbrohen nga “Pronësia Industriale” (si patentat për shpikje, modelet e përdorimit, markat tregtare, treguesit gjeografikë). Në këtë kuadër, qartësohet, ndër të tjera, edhe përbashkësia dhe dallimi ndërmjet shkeljes së të drejtave të autorit dhe plagjiaturës. Autori shkon deri te burimet teorike të praktikës së tanishme të mbrojtjes së krijimtarise intelektuale dhe te kritika bashkëkohore e sistemit të sotëm të pronësisë intelektuale. Libri hapet me një hyrje të shkruar nga matematikani i shquar - Prof. Aleko MINGA.
Çmimi: 850 Lekë
titleToAlt
Në librin “Studime Inxhinierike” të Dr. Fatos DEGA, viti 2015, 336 faqe, jepet një përmbledhje e disa prej studimeve teorike dhe aplikative të kryera prej tij në vitet 1983-1996 në fushën e “Metalurgjisë Fizike dhe Përpunimit Termik” të çeliqeve të konstruksionit, siç janë: “Modelimi matematiko-informatik i procedurës së zgjedhjes së çeliqeve të konstruksionit që përdoren në gjendje të përmirësuar”, “Mbi ndikimin e temperaturës së kalitjes në shpejtueshmërinë e ftohjes dhe kalitshmërinë e detaleve prej çeliku”, “Mbi ndikimin e ndryshimeve të temperaturës së kalitjes në profilin e shpejtësisë së ftohjes së detaleve prej çeliku gjatë kalitjes indirekte”, “Plotësime në modelin e shpejtësive kritike për parashikimin e mikrostrukturës së kalitjes”, “Parashikimi i kurbave të kalitshmërisë së çeliqeve të vendit mbi bazën e klasifikimit të tyre sipas një modeli që bazohet në analizën e korrelacionit kanonik”, “Modelet matematiko – informatike bazë në paketën e programeve “MiFor” për llogaritjet e Fushës Temperaturore dhe parashikimin e Mikrostrukturës dhe Fortësisë në detalet prej çeliku pas kalitjes”. Në libër del qartë strategjia dhe ideja udhëheqëse në frontin e studimeve të kryera prej autorit: nga kërkimi dhe gjetja e lidhjeve ndërmjet faktorëve të ndryshëm që përcaktojnë vetitë konstruktive e teknologjike të çeliqeve dhe modelimi matematik i proceseve të përpunimit termik të tyre, të kalohet në zhvillimin e sistemeve të kompjuterizuara, si instrumente për zgjidhjen e një spektri të gjerë problemesh inxhinierike me interes praktik dhe simulime numerike në kërkimet aplikative në fushën e përpunimit termik. Kjo arrihet, ndër të tjera, nëpërmjet përdorimit të kombinuar e koherent të një sërë metodash matematike dhe inxhinierike bashkëkohore nga fushat e analizës së sistemeve, analizës matematike, algjebrës lineare, algoritmikës, statistikës matematike, si dhe analizës dhe metodave numerike, përfshirë metodat numerike që përdoren në zgjidhjen e ekuacioneve diferenciale me derivate të pjesshme të tipit parabolik (siç është ekuacioni diferencial i termopërcjellshmërisë jostacionare) për kushte skajore jolineare etj. Në libër jepet edhe një studim në fushën e “Elementeve të Makinave”, që në kohën kur është bërë, ka qënë një çështje interesante kërkimesh intensive inxhinierike mekanike në vendet e industrializuara: “Studimi i ndryshimit të aftësisë mbajtëse të rrotave të dhëmbëzuara nga ndryshimi i parametrave të profilit bazë”. Libri është i dobishëm për specialistët në fushat e inxhinierisë së materialeve dhe metalurgjisë fizike, inxhinierisë mekanike, inxhinierisë matematike, inxhinierisë fizike etj.
Çmimi: 500 Lekë
titleToAlt
Botimi i 4 të i ripunuar, viti 2014.
Çmimi: 500 Lekë

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania