titleToAlt
Ky libër është një metodë e thjeshtë, e kapshme, me CD, jo vetëm për nxënës, por edhe për këdo që është i interesuar për gjuhën spanjolle.
Çmimi: 900 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ofron: -rreth 40 000 fjalë dhe shprehjet më të përdorshme në gjuhën e folur dhe të shkruar greke. - mbi 60 000 referenca, specifikime të fjalëve në fushat ku ato përdoren një shtojcë e shkurtër gramatikore. - emrat kryesorë gjeografikë. - shkurtimet më të përdorshme.
Çmimi: 1800 Lekë
titleToAlt
Në vepër trajtohet sesi njeriu ia shet shpirtin djallit për hir të një dashurie, dhe që në fakt, përbën një betejë të vështirë të gjatë ndërmjet njeriut dhe djallit. Në vepër do të shikoni qartë dobësitë njerëzore dhe kurthet djallëzore dhe do të kuptoni mundimin që i japin njeriut disa dëshira djallëzore. Libri fillon me marrëveshjen ku Krijuesi thekson mirësinë që ndodhet brenda njeriut, ndërsa djalli, Mefistofeli, ngulmon për të kundërtën. Kjo marrëveshje është bërë mbi doktor Faustin dhe ngjarjet që zhvillohen rreth tij. Shpirti djallëzor i Mefistofelit mbron tezën se njeriu mund të nxirret lehtë nga rruga e drejtë. Me lejen që ka marrë nga Krijuesi i futet punës për ta nxjerrë Faustin nga rruga e drejtë. Fausti, që digjet nga dëshira për të patur një fuqi të pafundme, do t'ia shesë shpirtin djallit; në të vërtetë, do të dëshirojë të drejtohet nga e mira, por duke i shkuar nga pas djallit, do të zhytet në gabime. Në këtë mënyrë do të bëjë të palumtur ata që i rrethojnë dhe bëhet pjesë e përfundimit të tyre të keq.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Ky libër trajton në mënyrë komode dhe të thjeshtë një eksperiencë të madhe botërore, të traditës dhe asaj shumëvjeçare të autores mbi rritjen e fëmijës dhe gjithashtu tregon që rritja e fëmijës në radhë të parë është zgjedhje dhe përgjegjësi e prindërve. Autorja, tregon se rritja dhe edukimi i fëmijës është i lidhur direkt me veten dhe njerëzoren, dhe sa i zoti është i rrituri ta transmetojë dhe zhvillojë më tej tek i parrituri.
Çmimi: 890 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ju ofron: • Fjalët me shpeshtësinë më të madhe në shqip. • Fushën e përdorimit të këtyre fjalëve. • Një sfond të madh të shprhjeve në këtë gjuhë.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Nëpërmjet këtij fjalori përdoruesit i ofrohen shprehjet dhe fjalët më të përdorshme, të vlefshme për një rreth të gjërë lexuesish, për ata që janë në kontaktet e para me Shqipërinë dhe Turqinë.
Çmimi: 300 Lekë
titleToAlt
Fjalori Turqisht-Shqip, i ofron përdoruesit një botim që mund të shfrytezohet nga një rreth i gjerë lexuesish dhe që: përmban fajlët më të përdorshme të gjuhës turke, shumë shprehje të kësaj gjuhe dhe një pjesë e mirë e fjalëve përmban dhe fushën ku përdoren.
Çmimi: 800 Lekë
titleToAlt
Fjalori Shqip-Greqisht me: • Mbi 20 000 fjalë • Rreth 15 000 ilustrime • Shprehjet frazeologjike krysore të shqipes • Një shtojcë gramatikore • Udhëzues për përdorimin • Specifikime të fjalëve sipas fushave leksikore etj.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Fjalor Greqisht-shqip me: •20 000 fjalët dh shprehjet frazologjike më të përdorura në gjuhën e sotme greke • Rreth 10 000 ilustrime • Udhëzime përdorimi • Shkurtime & akronime • Emra gjeografikë etj.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Kjo metodë ju ofron: • Një paraqitje të përgjithshme të veçorive strukturore të gjuhës shqipe, të alfabetit, të morfologjisë dhe sintaksës së saj. • 17 mësime praktike me temë nga jeta e përditshme. • Një leksik tematik plotësues me rreth 1000 lema dhe shprehje të gjuhës së folur. • Tabela të zgjeruara gramatikore të lakimeve dhe zgjedhime në gjuhën shqipe.
Çmimi: 900 Lekë
titleToAlt
Fjalori themelor italisht-shqip ju ofron: • Italishte dhe shqipe moderne • Fjalë dhe terma nga më të përdorshmet • Thjeshtësi në përdorim • Ndihmesë në përkthimi në çdo kohë e kudo.
Çmimi: 350 Lekë
titleToAlt
Fjalor i domosdoshëm për të gjithë shqipfolësit. • Fryt i një pune të ngulët trevjeçare të dy gjuhëtarëve me përvojë të gjatë në studimin e normave të shqipes standarde. • Pasqyron arritjet më të fundit të gjuhësisë shqiptare në lëmin e fonetikës, të gramatikës dhe të leksikografisë. • Pasqyron shkallën e sotme të standardizimit të shqipes. • Dallohet për punën e bërë për pasurimin dhe spastrimin e leksikut shqipes. • Sjell një varg risish si në përmbajtje, dhe në paraqitjen grafike. • Jep për herë të parë ndarjen në rrokje të fjalëve. • Ka propozime të shumta për zgjidhje të reja sistemore. • Ka të dhëna të plota gramatikore për format e fjalëve, sidomos për fjalët me forma të parregullta. • Ka një fjalës të pasur e gjithëpërfshirës të leksikut intelektual e popullor të të gjitha trevave. • Përmban, veç njësive leksikore, edhe qindra emërtime gjeografike e shprehje të huaja.
Çmimi: 2200 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor: • Ofron fjalët dhe shprehjet më të përdorshme • Jep fushën ku përdoret për fjalë të veçanta • Është mjaft praktik për ata që fillojnë mësimin e gjuhës italiane • Jep një përmbldhje gramatikore të shkurtuar.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Metodë e thjeshtë, e kapshme, me cd, jo vetëm për nxënës, por edhe për këdo që është i interesuar për gjuhën gjermane. Me 48 mësime, me tekste të shumta natyrash të ndryshme nga tërë veprimtaria njerëzore. Me një numër tekstesh plotësuese e të përzgjedhura me shumë kujdes nga autorë të mëdhenj gjermanë. Të gjitha tekstet janë të pajisura me fjalorin dhe përkthimin përkatës.
Çmimi: 900 Lekë
titleToAlt
Kjo metodë: • Është hartuar posaçërisht për fëmijë të moshës 10-15 vjeç. • Ka rreth 100 mësime me figura, me shqiptim dhe me përkthim. • Mbështetet nga fjalët e nxjerra nga fondi themelor i fjalëve të fjalorit të gjuhës së sotme angleze. • Mësimet janë me një aparat metodik të përshtatshëm për fëmijët. Është shoqëruar me figura tërheqëse.
Çmimi: 900 Lekë
titleToAlt
Fjalor Shqip- Greqisht: 600 L, 452 fq Ky fjalor ju ofron; - 10 000 fjalët dhe shprehjet më të përdorura në gjuhën e sotme greke, - Rreth 8000 ilustrime, - Udhëzime përdorimi , - Shkurtimet sipas fushës përkatëse.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Fjalor Greqisht-Shqip : 600 L, 493 fq Ky fjalor ju ofron; - 10 000 fjalët dhe shprehjet më të përdorura në gjuhën e sotme greke, - Rreth 8000 ilustrime, - Udhëzime përdorimi , - Shkurtimet sipas fushës përkatëse.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Fjalor Greqisht-Shqip/ Shqip- Greqisht 500 L, 222 fq Ky fjalor ju ofron: - 5000 fjalët dhe shprehjet më të përdorura në gjuhën e sotme greke, - Rreth 2500 ilustrime, - Udhëzime përdorimi , - Shkurtimet sipas fushës përkatëse etj.
Çmimi: 500 Lekë
titleToAlt
Fjalor Shqip- Greqisht: 300L, 222 fq Ky fjalor ju ofron: - 5000 fjalët dhe shprehjet më të përdorura në gjuhën e sotme greke, - Rreth 2500 ilustrime, - Udhëzime përdorimi , - Shkurtimet sipas fushës përkatëse.
Çmimi: 300 Lekë
titleToAlt
Humori në vetvete është një formë zbavitjeje apo komunikimi i cili na shkakton një ndjenjë kënaqësie, që i bën njerëzit të qeshin, ose të ndjehen të lumtur. Ndjenja e humorit vepron si një mjet mbrojtës i gjendjes shpirtërore. Një ditë që kalon pa të qeshur, mund të them me plot gojën, që është një ditë e zymtë dhe e çuar dëm.
Çmimi: 300 Lekë
titleToAlt
Fjalor Greqisht-Shqip : 300 L, 238 fq Ky fjalor ju ofron: - 5000 fjalët dhe shprehjet më të përdorura në gjuhën e sotme greke, - Rreth 2500 ilustrime, - Udhëzime përdorimi , - Shkurtimet sipas fushës përkatëse.
Çmimi: 300 Lekë
titleToAlt
Një nga drejtimet kryesore të kërkimeve gjuhësore shqiptare në etapën e tanishme është studimi gjithnjë e më i thellë i gjuhës standarde shqipe, me qëllim që të depërtohet më thellë në sistemin dhe nënsistemet e saj. Përmbushja e kësaj detyre kërkon që të kalohet nga hulumtimi i rrafsheve të gjuhës në shqyrtimin e hollësishëm të nënsistemeve të tyre përbërëse, duke i parë këto nënsisteme jo si të ngrirë e të veçuar nga njëri-tjetri, por në lidhje e bashkëveprim të ngushtë. Kjo monografi synon të japë një ndihmesë në këtë drejtim, krahas shumë studimeve që janë ndërmarrë nga katedrat e gjuhës shqipe të shkollave të larta dhe nga sektorët gjuhësorë të Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë. Objekt i saj janë ndërrimet morfologjike të fonemave në eptimin (trajtëformimin) e shqipes standarde, të para si një nënsistem i veçantë në sistemin e mjeteve gramatikore të shqipes. Ndërrimet e fonemave në shqipe hasen si në eptim, ashtu dhe në fjalëformim, por ne jemi kufizuar vetëm në të parat. Ndërrimet e fjalëformimit nuk janë prekur, pasi janë të pakta në numër e me funksione gramatikore të parëndësishme. Por edhe brenda trajtëformimit dukuritë e ngjashme në sistemin përemëror gjithashtu nuk janë shqyrtuar, pasi janë të izoluara e nuk paraqesin interes. Nëpërmjet analizës shteruese të materialit kemi pasur si qëllim të përcaktojmë peshën e ndërrimeve morfologjike në eptimin e shqipes standarde në përqasje me mjetet e tjera gramatikore të saj. Për këtë, ndërrimet janë parë në rrafshin sinkronik dhe kryesisht brenda sistemit të gjuhës standarde, e cila në këtë pikë i mbulon thuajse plotësisht sistemet dialektore. Megjithatë, janë përshkruar edhe ndërrimet dialektore që mungojnë në shqipen standarde.
Çmimi: 700 Lekë
titleToAlt
Fillimi i historisë sonë, origjina e gjithësisë, për të cilën na flet shkenca prej disa vitesh, është shpërthimi i dritës në errësirën e kohërave. Por përpara se të interesohemi për këtë dukuri, ju lind pyetja se çfarë kishte përpara fillimit të universit dhe pastaj shumë pyetje të tjera. Në qoftë se doni të merrni përgjigje për pyetjet tuaja në librin “Historia më e bukur e botës” do të gjeni disa opinione të gërshetuara midis shkencës,fesë dhe gjithça tjetër midis të dyjave.
Çmimi: 450 Lekë
titleToAlt
“Kjo vepër është aq e mrekullueshme, sa unë nuk e di se me çfare tjetër mund të krahasohet“ Gëte.
Çmimi: 500 Lekë
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania