titleToAlt
Ndorimi i çështjeve të gjuhës e ligjërimeve nuk i duhet lënë në dorë asesi pushtetit. Nëse lufta është vazhdimi i politikës, por me mjete të tjera, atëherë politika gjuhësore është forma më e qytetëruar e luftës së gjuhëve. Ndaj dhe, pasi është tretur çdo vegulli pacifiste, gjuhëtarit i bie barra që në punën vet të sillet si qytetar dhe të ushtrojë mbi të gjitha politikat, një vigjilencë përhershme demokratike.
Çmimi: 1100 Lekë
titleToAlt
Fjalori Anglisht-Shqip i Informatikës dhe Elektronikës, i cili përmban rreth 25000 terma të ndryshme, do t'ju vijë në ndihmë sa herë që do t'ju duhet të përktheni materiale nga Informatika, kësaj shkence që merret me ruajtjen, përpunimin dhe shfrytëzimin e informacioneve duke përdorur kompjuterin. Elektronika si shkencë dhe teknologji e studimit të elektroneve (ose bartës ngarkese) dhe zbatimet e saj (Elektronikës) që kanë të bëjnë me përçimin e informacionit apo fuqisë. Në Fjalor do të gjeni edhe fjalë e terma nga akustika, fizika, matematika, elektronika mjekësore, termodinamika etj.
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
"Është një nga librat më të bukur që njoh mbi këtë temë, një libër i jashtëzakonshëm të cilin e citoj shpesh." Umberto Eco "Maurice Olender sugjeron këndvështrime të reja shkencore si ndaj teorive parake mbi ligjërimin dhe historikun e botës, ashtu edhe ndaj pikëpamjeve të fundshekullit XVIII e fillimshekullit XIX. Ai na ofron modelin e një analize historike që merr në sy format dhe përmbajtjet e mendimit, lëvruar në sisteme të ndërlikuara botëkuptimore." Anthony Grafton "Historia mahnitëse e filologjisë së krahasuar të shekullit XIX është e lidhur ngushtë me historinë e besimeve. Maurice Olender na e tregon këtë duke respektuar gjithë tërësinë e kontradiktave." Jacques Le Goff "Arsyeja pse më pëlqen libri i Maurice Olender është se ai e tregon fort qartë si kanë mundur të bien në gabim edhe njerëzit më të shquar të shkencës, ndonëse janë nisur nga qëllime të mira." Jean Starobinski
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Historia e një iluzioni dhe e një dështimi: kërkimi i një gjuhe të vetme dhe të përkryer, të aftë për të vëllazëruar të gjithë europianët. Nje ëndërr e ndjekur me këmbëngulje, që nga shekulli VI e.r.deri në ditët e sotme, përmes kodeve dhe gjuhëve më të ndryshme që nga matematika deri te kompjuteri, që nga magjia deri tek astrologjia, që nga esperantoja deri te hibridët modernë ndërmjet gjuhëve të ndryshme. Edhe një herë Umberto Eco u blaton lexuesve aftësinë e tij për t'u endur në fushat më të ndryshme të dijes, me rremb të mbarë rrëfyes. UMBERTO ECO (Alessandria, 1932) është profesor i semiotikës dhe President i Shkollës së lartë të Studimeve Humaniste (Scuola Superiore di Studi Umanistici) në Universitetin e Bolonjës. Eshtë autor i: Opera aperta (Milano 1962), Trattato di semiotica generale (Milano 1975), Semiotica e filosofia del linguaggio (Torino 1984), I limiti dell'interpretazione (Milano 1990), Kant e l'ornitorinco (Mila no 1997), si edhe i pesë romaneve.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Shkrimet e hershme të Europës mesdhetarare mund të interpretohen përmes gjuhës së përbashkët të fiseve pellazgjike gjuhë e mbijetuar mrekullisht në shqipen popullore të sotme.
Çmimi: 800 Lekë
titleToAlt
Ky libër, përbën një ndihmesë tjetër të çmuar në fushën e kulturës së gjuhës dhe të planifikimit gjuhësor, në një moment kur, nga njëra anë, kujdesi për gjuhën ka rënë në shkallën më të fundit që mund të mendohet dhe, nga ana tjetër, po bëhen përpjekje të ethshme për institucionalizimin e ndërhyrjeve arbitrare në normat e gjuhës standarde. Pikërisht, ky reagim i autorit ndaj këtyre dukurive shqetësuese e bën këtë botim shumë aktual dhe të mirëpritur nga lexuesit. Libri është një përmbledhje me studime, artikuj e intervista. Tematika e tij e larmishme shtjellohet në nëntë krerë, ndër të cilët pjesën kryesore e zë kreu III “Sendërgji për përmbysjen e standardit e kthim te dialekti”, në të cilin trajtohen çështje të planifikimit gjuhësor dhe të kulturës së gjuhës në mediet e shkruara e të folura: shkeljet e normës fonetike, leksikore e gramatikore, lajthitjet gjuhësore, çështjet e ndikimit të gjuhëve fqinje në leksikun e në ndërtimet gramatikore të shqipes gramatikore, çështjet e purizmit etj. Një vend të veçantë në këtë libër (kreu II: “Situata në arealin linguistik në Maqedoni shqipja si gjuhë e huaj në plëngun e vet”) e zë trajtimi i problemit të statusit të shqipes në Maqedoni dhe i të drejtave gjuhësore të shqiptarëve në këtë republikë. Duke mbetur në fushën e sociolinguistikës, një krye tjetër i librit merret me veçori të komunikimit gjuhësor në mjedise të ndryshme sociale.
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
Qemal Murati lindi më 6. 8. 1955 në Tuhin të Kërçovës. Shko¬lli¬min fillor e ka kryer në vendlindje. Më pas ka vijuar mësimet në gjimnazin e Prishtinës dhe ka kryer studimet e larta për gjuhë e letërsi në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës (1975-1979). Prej vitit 1978-1980 punon si lektor dhe redaktor në gazetën e studentëve “Bota e Re” dhe redaktor gjuhësor në Televizionin e Pri¬shtinës (l98l). Në vitin l983 mori gradën e magjistrit, me studimin “Ndikimet re¬c¬iproke midis shqipes dhe maqedonishtes”, ndërsa në vitin l989 ka marrë gradën e doktorit të shkencave filologjike në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës, më temë“Sllavizmat në të folmet shqipe të Maqedonisë”, para Komisionit vlerësues: Akad. Idriz Ajeti, Akad. Oli¬vera Jashar-Nasteva, Prof. dr. Latif Mulaku, dhe Akad. Besim Bokshi. Më 1982 pranohet bashkëpunëtor shkencor në Institutin Albano¬logjik të Prishtinës, në Degën e Gjuhësisë. Në vitin 2003 zgjidhet këshilltar shkencor në këtë Institut (që është i barasvlershëm me titullin Profesor ordinar në universitet). Nga viti l985-86 ka realizuar një qëndrim specializimi për gjuhësi në Paris, në Universitetin e Sorbonës.
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
Ragip Mulaku kësaj radhe vjen me veprën "Ndihmesa për gjuhën shqipe" , me të cilën jep një kontribut të çmueshëm në studimet albanologjike. Sipas tematikës së që ka trajtuar, lëndën e ka ndarë në këta krerë: I. Gjuha standarde dhe kultura letrare, II. Ndihmesa për gjuhën shqipe dhe për formimin e standardit, III. Çështje të shqipes në shkrimet e vjetra, IV. Kulturë gjuhe.
Çmimi: 1400 Lekë
titleToAlt
Qemal Murati lindi më 6. 8. 1955 në Tuhin të Kërçovës. Shko¬lli¬min fillor e ka kryer në vendlindje. Më pas ka vijuar mësimet në gjimnazin e Prishtinës dhe ka kryer studimet e larta për gjuhë e letërsi në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës (1975-1979). Prej vitit 1978-1980 punon si lektor dhe redaktor në gazetën e studentëve “Bota e Re” dhe redaktor gjuhësor në Televizionin e Pri¬shtinës (l98l). Në vitin l983 mori gradën e magjistrit, me studimin “Ndikimet re¬c¬iproke midis shqipes dhe maqedonishtes”, ndërsa në vitin l989 ka marrë gradën e doktorit të shkencave filologjike në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës, më temë“Sllavizmat në të folmet shqipe të Maqedonisë”, para Komisionit vlerësues: Akad. Idriz Ajeti, Akad. Oli¬vera Jashar-Nasteva, Prof. dr. Latif Mulaku, dhe Akad. Besim Bokshi. Më 1982 pranohet bashkëpunëtor shkencor në Institutin Albano¬logjik të Prishtinës, në Degën e Gjuhësisë. Në vitin 2003 zgjidhet këshilltar shkencor në këtë Institut (që është i barasvlershëm me titullin Profesor ordinar në universitet). Nga viti l985-86 ka realizuar një qëndrim specializimi për gjuhësi në Paris, në Universitetin e Sorbonës.
Çmimi: 1200 Lekë
titleToAlt
I. Gjuha shqipe dhe çështja e standardizimit Gjuha letrare a standarde: Popuj të ndryshëm, në një shkallë të caktuar të zhvillimit të tyre historik, në kohën e ndërtimit të marrëdhënieve ekonomike e shoqërore, që karakterizojnë një shkallë të lartë të organizimit politik e kulturor, kanë ndier nevojën për të krijuar një formë të veçantë të gjuhës kombëtare, e cila të përdorej në shumë sfera të jetës si mjeti më i përhapur i komunikimit, dhe këtu nuk bëhet fjalë për një komunikim çfarëdo, po për një komunikim, do të thoshim të kulturuar – në fushën e letërsisë, të dijes përgjithësisht e në jetën politiko-shoqërore. Pikërisht kjo formë e gjuhës, e krijuar në mënyrë të ndërgjegjshme e mbi forma të tjera të gjuhës, të cilat gëzonin ndonjë respekt e epërsi të veçantë ndaj të tjerave forma, - ndër popuj të qytetëruar është emërtuar gjuhë letrare, po e njohur edhe me të tjera emërtime – gjuhë e kulturës, gjuhë e përgjithshme, gjuhë kombëtare etj. Kjo, sidomos nga gjysma e dytë e shekullit që shkoi, ka zënë të emërtohet gjuhë standarde. Fillimisht do të jetë quajtur gjuhë letrare (dhe kështu vazhdon të quhet ende në ditët tona në shumë mjedise në kulturën tonë), pra fillimisht do të jetë quajtur kështu, sepse ajo lidhej ose pandehej të kishte një lidhje shumë të ngushtë me letërsinë … Le ta themi se nocioni letërsi më përpara përdorej për të shënuar gjithë krijimtarinë dhe jo vetëm atë letrare. Po emërtimi i kësaj forme të gjuhës del të duket edhe më shumë i lidhur me letërsinë sidomos në disa gjuhë evroperëndimore e sllave (krahaso: gjerm. – Literatursprache, rus. – Literaturnij jazek e të tjera), sa kohë që as në shqipen nocioni literaturë nuk është i panjohur… Ndoshta duhet të theksojmë se Fjalori i shqipes së sotme (Tiranë 1984, f. 391) jep këtë përkufizim për gjuhën letrare: (Gjuha letrare është) “forma më e përpunuar e gjuhës së një populli, e cila ka norma të caktuara, të ngulitura në të shkruar e në të folur dhe arrin njësimin më të lartë në kohën e krijimit të kombeve e të shteteve kombëtare”. Nuk ka asnjë dyshim se gjuha letrare fushën më të përshtatshme dhe mundësitë më të mëdha të pasurimit i gjen pikërisht në krijimtarinë letrare, dhe kjo për dy arsye që janë përgjithësisht të njohura: E para, shkrimtarët janë njohësit më të mirë të thesarit gjuhësor dhe përdoruesit mjeshtërorë të këtij thesari, madje duke mbajtur parasysh gjithë përdorimet, qoftë në krijimtarinë popullore dhe qoftë në krijimtarinë e shkrimtarëve paraardhës; E dyta, sepse pikërisht në letërsinë gjuha gjen realizimin e të gjitha potencialeve e të zhdërvjelltësisë deri në shkallën e përdorimit figurativ e të përmbysur të elementeve të veçanta gjuhësore e të lidhjeve nga më të pasurat të mundshme në njësi të ndryshme gjuhësore, sidomos në fushën e fjalëformimit dhe të ndërtimit të marrëdhënieve sintaksore … Megjithëkëtë, në letërsi, pra në një vepër letrare, krahas elementeve të standardizuara, autori mund të përdorë, dhe zakonisht përdor, edhe fjalë e njësi frazeologjike të marra nga dialekte të ndryshme të gjuhës, ndonjëherë edhe fjalë e shprehje arkaike a të një periudhe të shkuar të historisë, të cilat kanë kaluar në klasën e barbarizmave, e të tjera, që shkrimtari do t’i përdorë për të karakterizuar personazhe të një konteksti të caktuar historik, politik e kulturor, ose edhe për të shënuar luftën dhe dallimet midis brezave a klasave shoqërore në një të kaluar të afërt a të largët. Ndoshta edhe ky do të jetë një nga shkaqet pse në vend të emërtimit gjuhë letrare, ka zënë të përdoret, sidomos në kulturën evroperëndimore, nocioni gjuhë standarde ose standard gjuhësor. Nuk dua të zgjerohem më shumë lidhur me nocionin gjuhë standarde, sepse, sikur është e ditur, në të gjitha fushat e jetës moderne, ngado të sillesh, do të ndeshesh me standarde e me norma të ndryshme që duhen respektuar, shkelja e mosrespektimi i të cilave shkakton gjithmonë kokëçarje … Thënë shumë shkurt, është quajtur kjo - gjuhë standarde, sepse në të mund të përdoren dhe/ose lejohen të përdoren dhe/ose vlerësohen të drejta për t’u përdorur vetëm elemente gjuhësore të standardizuara, duke nisur që nga shqiptimi i fonemave e morfemave, përmes përdorimit të formave gramatikore e deri tek drejtshkrimi e përdorimi i njësive sintaksore në frymën e standardit gjuhësor të caktuar.
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
Gramatika normative e gjuhës së sotme letrare shqipe ka arritur t'i ofrojë suazat teorike të normimit të sistemit të zgjedhimit të foljeve.Tek folja pergatit a thuhet Unë përgatis apo Unë përgatit.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Në librin "Sintaksi i shqipes", botuar fillimisht më 1942 dhe kushtur klasave të II, III, IV të shkollave të mesme, At Justin Rrota, kur nis që të shpjegojë subjektin (kryefjalën), jep në mes tjerash këto fjali-shembuj: “- Krijuesi sundon shekullin. - Nieri do të vuejë shumë. - S'asht marre me këqyrun punën. - Fort vështirë asht mos me gabue kurr. - T'urtin gjithkush e çmon. - Të parët tanë kjoshin bekue! Të kenunit i ndërgjegjshëm për punën që ke në dorë reflektohet deri n'detaj.”
Çmimi: 300 Lekë
titleToAlt
“Studimet etimologjike në fushë të shqipes” është vepra e jetës së autorit. Vepra është fryt i njohjes së gjithanshme të gjuhës amtare, përgjithësim i dijeve të thella dhe i përvojës së pasur të autorit në fushën e historisë së shqipes, të ballkanologjisë dhe të indoevropianistikës. Në këtë vepër, studimi fonetik, gramatikor e semantik i fjalëve të gjuhës shihet i lidhur me elementet e kulturës materiale e shpirtërore të bartësve të saj. Objekt i analizës janë fjalët, të cilat studiohen për nga përhapja e tyre në të shkuarën dhe në të tashmen, vendi i formimit të tyre, zhvillimi i tyre i brendshëm, aftësitë fjalëformuese, zgjerimi a ngushtimi i kuptimit, ndryshimi formal, zhdukja, zëvendësimi me fjalë të tjera etj. Një vend të posaçëm në metodën e tij të studimit zë edhe qëndrimi i tij lidhur me grupimin e fjalëve në fond të trashëguar dhe fond të huazuar, duke iu dhënë përgjigje disa gjuhëtarëve (sidomos Majerit), që e shihnin shqipen si një gjuhë gati të romanizuar. Ai shtron tezën se si për fjalët me burim vendas, ashtu edhe për ato të huazuara, duhet të mbahet parasysh përhapja e tyre dhe denduria e përdorimit dhe se prania e elementit vendas dhe atij të huaj tregojnë "në një anë shkallën e ndikimit të huaj mbi shqipen, në anën tjetër shkallën e rezistencës së kësaj gjuhe". Nëpërmjet një analize statistikore, ai tregon se fondi me burim vendas është më i pasur se ai i huazuar.Një nga kërkesat bazë të metodës së tij në studimin e etimologjisë së fjalës ishte respektimi rigoroz i ligjësive fonetike, morfologjike, fjalëformuese e semantike, që historikisht kanë vepruar mbi gjuhën shqipe e në gjuhët në kontakt. Zbulimi i këtyre ligjësive mundësoi rindërtimin e mjaft trajtave të hershme. Nga ana tjetër, krahasimi i brendshëm u pa i lidhur ngushtë me faktorët jashtëgjuhësorë të përmendur më lart. Zbatimi i parimeve shkencore të fonetikës dhe gramatikës historike do të hidhte dritë për një varg çështjesh që ai studioi, si: evolucioni i sistemit zanor e bashkëtingëllor i shqipes posaçërisht në lidhje me theksin, gjatësinë, dukurinë e metafonisë, hundorësinë, diftongjet, zanoren ë të patheksuar, bashkëtingëlloret grykore, grupet e vjetra të bashkëtingëlloreve nt, ng, nd, si dhe mbi disa dukuri të tjera morfonologjike, si ai i nyjave, i shumësit të singularizuar, gjinia asnjanëse etj. Veçanërisht çështja e prejardhjes së fjalëve dhe afria gjuhësore në faza të ndryshme të evolucionit kanë lidhje të drejtpërdrejtë me çështjen kombëtare dhe autoktonitetin e saj. Sipas këtij koncepti, shqipja e sotme ruan me konservatizëm ashtin e lashtë të substratit: gjuha dhe etnosi i këtij populli janë në vazhdimësi të atdheut të parëve të shqiptarëve dhe të territorit të tyre. Evolucioni organik i gjuhës është bërë në lidhje të ngushtë me evolucionin e kulturës materiale dhe shpirtërore të popullit shqiptar, duke e parë këtë mekanizëm në shtrirjen e tij kohore e hapësinore. Etimologjia e Çabejit është, në fakt, historia e gjuhës shqipe, e cila përkthehet në histori të popullit dhe historia e popullit të orienton drejt përcaktimit të gjenezës, të substratit dhe të autoktonitetit.
Çmimi: 1800 Lekë
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania