titleToAlt
Në këtë fjalor do të gjeni: Mbi 30 000 fjalë e mbi 90 000 kuptime; Mbi 150 000 thënie e shprehje; Mijëra fjalë të leksikut të përditshëm tematik; Paronime e fjalë të ngatërrueshme, të grupuara sipas afërsisë shkrimore ose shqiptimore; Amerikanizma; Shënime e shpjegime plotësuese për fjalë të afërta për nga kuptimi a përdorimi; Shkurtime e shkurtesa; Emra gjeografikë dhe banorët sipas tyre; Vende dhe gjuhë; Pasqyra leksikore, fjalëformuese e gramatikore; Teknikën e leximit në gjuhën angleze; Rregulla të drejtshkrimit.
Çmimi: 2100 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ofron: -rreth 40 000 fjalë dhe shprehjet më të përdorshme në gjuhën e folur dhe të shkruar greke. - mbi 60 000 referenca, specifikime të fjalëve në fushat ku ato përdoren një shtojcë e shkurtër gramatikore. - emrat kryesorë gjeografikë. - shkurtimet më të përdorshme.
Çmimi: 2200 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ju ofron: ♦ Mbi 20 000 fjalë; ♦ Serbishte dhe shqipe moderne; ♦ Shembuj, shprehje dhe idioma të përdorimit të përditshëm; ♦ Terma teknike dhe shkencore; ♦ Thjeshtësi në përdorim; ♦ Ndihmë praktike për përkthim; ♦ Lehtësi për ta patur me vehte kudo.
Çmimi: 800 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ka 18 000 fjalë. Fjalët janë të vendosura sipas rendit alfabetik dhe kanë secila theksin tonik. Menjëherë pas fjalës së shënuar me shkronja të zeza vihen karakteristikat e saj.
Çmimi: 700 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor përbëhet nga një gramatikë e shkurtër e gjuhës shqipe për anglezët dhe ka tabela të plota të gramatikës të gjuhës shqipe në anglisht.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ka 35 000 fjalë. Fjalët janë të vendosura sipas rendit alfabetik dhe kanë secila theksin tonik. Menjëherë pas fjalës së shënuar me shkronja të zeza vihen karakteristikat e saj.
Çmimi: 3000 Lekë
titleToAlt
JU DOTE GJENI NE KETE FJALOR: • Mbi 18 000 fjalë dhe shprehje. • Fjalor mjaft praktik për përdorimin e përditshëm. • I lehtë në përdorim dhe për shumë fusha. • Gjithëpërfshirës dhe me fjalët më të përdorshme. IN DIESEM WÖRTERBUCH WERDEN SIE FINDEN: • Über 18 000 Wörter und Wendungen. • Ein handliches und sehr praktisches Wörterbuch. • Ein leicht benutzbares Wörterbuch für viele Gebiete und Bereiche. • Ein umfangreiches Wörterbuch mit meistgebräuchlichen Wörtern.
Çmimi: 400 Lekë
titleToAlt
Kjo metodë u shërben të gjithëve: fillestarëve,nxënësve, studentëve, nëpunësve, specialistëve,tregtarëve etj. Është një metodë origjinale, e qartë, progresive, që përqendrohet te elementët kyç dhe më të rëndësishëm të mësimit të gjuhës italiane, pa lënë mënjanë situata të jetës praktike. Metoda është e lehtë. Përdoret me ose pa mësues; me të mëson të flasësh, të lexosh, të shkruash dhe të kuptosh italisht.
Çmimi: 1200 Lekë
titleToAlt
Doc. Dr. Lindita Latifi (Xhanari) është pedagoge në Departamentin e Gjuhës Shqipe të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë së Universitetit të Tiranës. Ajo punon prej vitesh në fushën e marrëdhënieve të shqipes me gjuhën turke, arabe dhe perse. Studiuesja Latifi është pjesëmarrëse e dhjetëra Konferencave shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, brenda dhe jashtë vendit, duke kontribuar kështu me kumtime shkencore, veçanërisht në fushë të marrëdhënieve të gjuhëve të Ballkanit me gjuhët orientale. Ajo ka një përvojë të gjatë pune si pedagoge e Morfologjisë së gjuhës shqipe dhe në mësimdhënien e gjuhës shqipe për të huaj në Universitetin e Tiranës. Gjithashtu, ka punuar si lektore e gjuhës shqipe në Università degli Studi di Palermo (Itali), gjatë periudhës 2002 – 2004, si dhe në Trakya Üniversitesi (Turqi), gjatë periudhës 2007 – 2009.
Çmimi: 2000 Lekë
titleToAlt
Essential English is a course of four students' and four Teacher's books which is intended principally for adults but can also be used younger pupils. It is pianned to give a solid basis of the structures and vocabulary English. Each book contains material for about a year's work, the vocabulary rising to some 3.000 vvords. The Teacher's books provide notes on each lesson, the vocabulary to be taught, supplementary grammatical material and answers to exercises. In this new edition some of the grammatical sections have been rewritten and expanded, and parts of the text and many illustration have been 'brought up to date. Fundamentally, however, the new edition remains the same as previous editions.
Çmimi: 200 Lekë
titleToAlt
Essential English is a course of four students' and four Teacher's books vvhich is intended principally for adults but can also be used younger pupils. It is planned to give a solid basis of the structures and vocabulary English. Each book contains material for about a year's work, the vocabulary rising, to some 3.000 words. The Teacher's books provide notes on each lesson, the vocabulary to be taught, supplementary grammatical material and answers to exercises. In this new edition some of the grammatical sections have been rewritten and expanded, and parts of the text and many illustration have been 'brought up to date. Fundamentally, hovvever, the new edition remains the same as previous editions.
Çmimi: 200 Lekë
titleToAlt
Essential English is a course of four students' and four Teacher's books which is intended principatly for adults hut can also be used younger pupiis. It is planned to give a solid basis of the structures anct vocabulary English. Each book contains material for about a year's work the vocabulary rising to some 3.000 words.The Teacher's books provide notes on each lesson, the vocabulary to be taught,supplementary grammatical material and answers to exercises. In this new edition some of the grammatical sections have been rewritten and expanded, and parts of the text and many illustrations have been 'brought up to date. Fundamentally, however the new edition remains the same as previous Editions.
Çmimi: 300 Lekë
titleToAlt
Essential English is a course of four students' and four Teacher's books which is intended principally for adults but can also be used younger pupils. It is planned to give a solid basis of the structures and vocabulary English. Each book contains material for about a year's work, the vocabulary rising to some 3.000 words.The Teacher's books provide notes on each lesson, the vocabulary to be taught,supplementary grammatical material and answers to exercises. In this new edition some of the grammatical sections have been rewritten and expanded, and parts of the text and many illustration have been 'brought up to date. Fundamentally, however, the new edition remains the same as previous Editions.
Çmimi: 300 Lekë
titleToAlt
Fjalor më i ri shqip-anglisht për të huajt ofron:anglisht dhe shqipe moderne;fjalët dhe termat më të përdorshme;një numër të madh kuptimesh të fjalëve;thjeshtësi në përdorim;ndihmesë përkthimi në çdo kohë dhe kudo. This book was written to facilitate day-to-day communication between English readers and Albanian people.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Fjalor me shqipe gjithëpërfshirëse - gege e toske, kosovare, çame e arbërishte të dalluara, jo të hedhura në një "thes" si krahinorizma.Shprehje të përdorshme, idioma e proverba. Shënime ndihmëse për përdorimin e fjalëve.Terma nga fusha të dijes të verifikuara me botime të besueshme. Nga autori: Seria e Fjalorëve Anglisht-Shqip dhe Shqip-Anglisht • Fjalor Shqip-Anglisht 45 500 fjalë, EDFA 1999 • Fjalor Anglisht-Shqip 75 000 fjalë, EDFA 2000 • Fjalor Anglisht-Shqip 40 000 fjalë, EDFA 1999 • Fjalor Anglisht-Shqip 25 000 fjalë, EDFA 2002 • Fjalor Shqip-Anglisht 35 000 fjalë, EDFA 2000 • Fjalor Anglisht-Shqip 35 000 fjalë, EDFA 2002 • Fjalor Shqip-Anglisht-Shqip,10 000 fjalë,EDFA 2004 Fjalor Themelor i Gjuhës Shqipe 33 500 fjalë, EDFA 2008 The most comprehensive Albanian-English Dictionary to date, covering standard Albanian, dialects and subdialects - Gheg, Tosk, Kosovar, Çam, and Arbëresh clearly marked as such. A wealth of useful set phrases and idioms and usage hints. A wide range of scientific terms from astronomy to zoology checked for accuracy from reliable sources.
Çmimi: 6000 Lekë
titleToAlt
Ju do të gjeni në këtë fjalor;Mbi 30 000 fjalë dhe shprehje;Fjalor mjaft praktik për përdorimin e përditshëm;I lehtë në përdorim dhe për shumë fusha;Gjithëpërfshirës dhe me fjalët më të përdorshme. In diesem Worterbuch werden Sie finden:Uber 30 000 Worter und Wendungen;Ein handliches und sehr praktisches Worterbuch;Ein leicht benutzbares Worterbuch fur viele Gebiete und Bereiche;Ein umfangreiches Worterbuch mit meistgebrauchlichen Wortern.
Çmimi: 800 Lekë
titleToAlt
Ju do të gjeni në këtë fjalor:• Mbi 15 000 fjalë dhe shprehje;Fjalor mjaft praktik për përdorimin e përditshëm;I lehtë në përdorim dhe për shumë fusha;Gjithëpërfshirës dhe me fjalët më të përdorshme. In diesem Worterbuch werden Sie finden: Uber 15 000 Wporter und Wendungen; Ein handliches und sehr praktisches Worterbuch;Ein leicht benutzbares Worterbuch fur viele Gebiete und Bereiche;Ein umfangreiches Worterbuch mit meistgebrauchlichen Wortern.
Çmimi: 500 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor përmban: Mbi 35 000 fjalë dhe shprehje më të përdorshme në gjuhën e folur dhe letrare shqipe; Specifikime të fjalëve në fushat ku ato përdoren, si në shkencë, art, politikë, filozofi etj;Shprehjet frazeologjike më të përdorshme; Mund të përdoret nga një rreth i gjërë lexuesish si nxënës, studentë e të tjerë. Dieses vorliegende Worterbuch enthalt: Uber 35 000 meistgebrauliche Worter und Wendungen und zwar sowohl in umgangsprachlicher Sprache als auch in heutiger albanischer Gegenwartsprache; Die Wortbegriffe aus allen Bereichen, wo si verwenden, wie in Wissenschaft, Kunst, Politik, Philosophie und andere Bereiche; Die meistgangbaren phraseologischen Sprichworter ; Dieses Worterbuch kann von einem breiten Benutzerkreis benutzen,angefangen von Schulern und Studenten, von Fachleuten und anderen interessierten Benutzem.
Çmimi: 1000 Lekë
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania