Author Page

Belina Budini


Dekane e Fakultetit të Shencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale në UET. Aktualisht, Prof. Asoc. Dr. Budini mban statusin e"Academic Visitor" në Oxford University.

View author books

All rights reserved. © 2015 Library Albania